موارد کاربرد لیزر: 1-antianflammatory effect: در درمان التهاب و حتی بعضی از زخم های مقاوم مثلا زخم پای دیابتی که با مکانیسم افزایش خونرسانی و کاهش التهاب زخم بهبود می یابند. روش: 10 جلسه لیزر به فاصله 3-2 روز و هر جلسه
ادامه مطلب