پوسته شدن سر بعد از کاشت مو همانطور که می دانید ، کاشت مو هی چگونه عوارضی ندارد و روشی معتبر و تضمینی در سرتاسر دنیا شناخته شده است ، با این حال در مواقعی انگشت شمار ، گزارشی حاکی از پوسته
ادامه مطلب