مزایای کاشت مو به روش نئوگرافت هر روش جدید تری که ارائه شده است.سعی بر آن بوده که مشکلات قبلی که در سایر روش های کاشت مو وجود داشته را برطرف نماید. کاشت مو به روش نیوگرافت یکی از جدیدترین و متفاوت
ادامه مطلب